Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van INGENIEURSBURO VAN DER AA, gevestigd te ALPHEN AAN DEN RIJN GROENESTEIN 66 aldaar.

 

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

1.1 Onderhavige condities worden gehanteerd door INGENIEURSBURO VAN DER AA, ingeschreven in het HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL te leiden onder nummer 28043631, en/of dienst rechtsopvolgers.
Een en ander hierna aangeduid met “wij”.
1.2. Onder cliënt worden in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke- en/of rechtspersonen met wie wij overeenkomsten aangaan hoe ook genaamd en in welke vorm ook.

2. TOEPASSELIJKHEID.

2.1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoeringen daarvan worden beheerst door deze voorwaarden, welke prevaleren boven eventuele condities die door de cliënt zich accoord verklaart.
2.2. Reeds door het enkel plaatsen van een order en/of de inontvangstname van de geleverde goederen wordt de cliënt geacht de hantering als mede de inhoud van deze voorwaarden te hebben aanvaard.
2.3. Wij zijn gehouden de cliënt voor of bij het aangaan van de overeenkomst een exemplaar van de voorwaarden te overhandigen of toe te zenden.

3. OVEREENKOMSTEN.

3.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat wij de opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd.
Onze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. Latere aanvullende- en/of gewijzigde opdrachten, alsmede (mondelinge) afspraken met en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn voor ons slechts bindend, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
3.3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, kan deze opdrachtbevestiging op alle juridisch mogelijke manieren worden bewezen, waarbij echter in ieder geval de door ons verzonden factuur ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de cliënt – uitsluitend naar onze beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de financiële nakoming van de overeenkomst.

4. LEVERING EN LEVERTIJD.

4.1. Levering vindt plaats aan huis/bedrijf van de cliënt, tenzij anders is overeengekomen.
Als tijdstip van de levering geldt het moment, waarop de goederen ons bedrijf/magazijn of dat van leveranciers verlaten.
4.2. Franco levering geschiedt slechts, indien en voor zover dit door ons nadrukkelijk wordt aangegeven en wel tegen de voor het goederentransport gebruikelijke condities.
4.3. De cliënt is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van ons, dat de goederen ter beschikking van de cliënt staan.
4.4. Geconstateerde tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of van de verpakkingen, welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de cliënt op de afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te (doen) vermelden, dan wel bij schriftelijke verklaring binnen 5 dagen na de afleveringsdatum aan ons mede te delen,bij gebreke waarvan de cliënt wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
Later ingediende reclames ter zake van de hier bedoelde gebreken worden niet meer in behandeling genomen.
4.5. Wij zijn gerechtigd de levering te doen plaatsvinden in gedeelten. (deelleveranties).
Ten aanzien van elke deelleverantie kan aan de cliënt een factuur worden verzonden.
4.6. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval de levertijd wel als bindend geldt, is de cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien na het verstrijken van de eerste leveringstermijn een nieuwe overeengekomen termijn ook niet aangehouden kan worden.
4.7. Wij zijn gehouden de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch wij zijn niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd wegens overmacht en voor de daardoor zijdens de cliënt en/of derde ontstane schade.
4.8. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringsdatum door de cliënt niet worden afgenomen, staan zij te zijner beschikking bij ons opgeslagen voor rekening en risico van de cliënt.

5.TRANSPORT/RISICO.

5.1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen andere aanwijzingen door de cliënt aan ons zijn verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
Eventuele specifieke wensen van de cliënt inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd, indien de cliënt verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2. De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen voor rekening en risico van de cliënt, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert, dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt, dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

6. OVERMACHT.

6.1. Alle omstandigheden buiten onze wil en ons toedoen, welke van die aard zijn, dat levering of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in het vervoer, in- en uitvoerproblemen, transportbelemmering, buitensporige valuta schommelingen en alle andere omstandigheden, die naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. in geval van overmacht zijn wij, naar eigen keuze, gerechtigd hetzij de levertijd voor de duur van de overmachttoestand te verlengen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
6.2. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de presentatie die reeds bij de uitvoer van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheden is gebleken.
6.3. Wij hebben het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die de overmacht opleveren intreden nadat onze prestatie hadden moeten worden.

7. AANBIEDINGEN.

7.1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, totdat de order door ons schriftelijk is bevestigd.
7.2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slecht bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken.
7.3. Toezending van aanbiedingen en/of overige documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van een order.
7.4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

8. PRIJZEN.

8.1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:
– per stuk vermeld;
– gebaseerd op de tijdens de offerte of geldende hoogte van de inkoopsprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremie en andere prijs bepalende factoren;
– gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaatsen;
– excl. BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
– excl. de kosten van in en uitlading, vervoer en verzekeringen;
– vermeld in Nederlandse valuta.
8.3. In geval van verhoging van een of meerdere kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.
In geval van doorberekening is de cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en te volstaan met vergoeding ven het reeds gepresteerde op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.
8.4. Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk/wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de cliënt zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de cliënt overleg plegen.

9. BETALING.

9.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij aflevering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bank- of girorekening binnen 14 dagen na de factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
9.2. Alle door de cliënt verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van de oudste openstaande vorderingen van ons jegens de cliënt alsmede van de eventuele rente en van door ons gemaakte (buiten)gerechtelijke inningskosten.
9.3. Verzuim van de betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijn van artikel 9.1. verleent ons het recht, zonder ingebrekestelling, de cliënt een vertragingsrente van 1,5 % in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijf, te rekenen vanaf de vervaldag. Voor de renteberekening geldt een gedeelte van een maand als een gehele maand.
9.4. Alle door ons gemaakte gerechtelijke en buiten- gerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de cliënt.
9.5. Wij zijn gerechtigd, alvorens tot levering van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden over te gaan, betalingsverplichtingen van de cliënt te bedingen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie of voorschotnota.
9.6. Weigert de cliënt hieraan te voldoen of is laatstgenoemde hiertoe niet in staat, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst niet (verder) uit te voeren.
9.7. In gevallen dat de cliënt:
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedel afstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld ;
– enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet of tijdig nakomt;
– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande onderneming, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
Hebben wij voor het enkel plaatsvinden van een de bovengemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig door de cliënt aan ons verschuldigd bedrag, terstond en zonder ingebrekestelling, in zijn geheel ineens op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
9.8. Goederen van de cliënt, welke zich ter uitvoering van de overeenkomst onder ons bevinden, worden gehouden voor rekening en risico van de cliënt. Deze goederen strekken mede tot verhaal van de door de cliënt aan ons verschuldigde bedragen. Indien de cliënt na behoorlijke ingebrekestelling onzerzijds de vordering niet voldoet, wordt zij geacht ons te hebben gevolmachtigd de vordering te verhalen middels openbare verkoop van de goederen van de cliënt, welke zich onder ons bevinden.
9.9. Voor programma’s welke speciaal voor een cliënt worden vervaardigd, dient een voorschot van 30% van de ontwikkelingskosten op voorhand te worden voldaan.

10. AANSPRAKELIJKHEID.

10.1. Behoudens andersluidende afspraken zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke cliënt en/of derden, die is ontstaan of is veroorzaakt door het gebruik of de ongeschiktheid van door ons geleverde goederen, diensten, programmatuur, door gebrekkig/foutief gegeven inlichtingen, of door welke andere oorzaak dan ook.
10.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht aan de cliënt en/of derden door ons personeel. Hieronder mede begrepen schade welke opzettelijk of door grove schuld is veroorzaakt.
10.3. De in art. 10.1 vermelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt, indien en voor zover onze aanspaansprakelijkheidsassuradeurenz terzake dekking verlenen.
10.4. Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden omtrent aansprakelijkheid is vermeld, is een eventuele verplichting van ons tot schadevergoeding te allen tijden beperkt tot ten hoogte het bedrag van de door ons verzonden factuur.
10.5. Indien de cliënt de door ons geleverde goederen zonder enige reclame conform artikel 4.4. in ontvangst heeft genomen, zijn wij nimmer gehouden enige schadevergoeding aan de cliënt te betalen, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van fabrikage- of samenstellingsfouten, dan wel enigerlei andere oorzaak.
De cliënt die de geleverde goederen zonder enige reclame conform artikel 4.4. in ontvangst heeft genomen, vrijwaart ons te dezer zake volledig van aanspraken door derden.
10.6. Terzake van productenaansprakelijkheid wij gerechtigd de aansprakelijkheid naar de betrokken producent(en) en/of leverancier(s) te verleggen waarbij wij, zonodig de daaruit voortvloeiende rechten aan de cliënt overdragen.

11. GARANTIE.

11.1. Garantie voor geleverde goederen, die wij zelf elders inkopen, wordt slechts gegeven, voor zover die door de fabrikant/leverancier wordt verstrekt.
In geval op goederen als bovenbedoeld door de fabrikant of leverancier garantie wordt verstrekt, is het niettemin mogelijk dat wij met de cliënt overeenkomen dat de garantie door ons zal worden overgenomen; retournering naar fabrikant/leverancier blijft dan achterwege.
In deze gevallen zullen slechts onderdelen waaraan gebreken kleven kosteloos worden vervangen, terwijl arbeidsloon wel aan de cliënt in rekening zal worden gebracht, zelfs indien dit bij de oorspronkelijk verstrekte fabrieks-/leveranciersgarantie niet het geval zou zijn.
11.2. Gebruikte goederen worden nimmer gegarandeerd.
11.3. Op alle door ons geleverde goederen is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
11.4. Herstel c.q. vervanging van defecte onderdelen vindt plaats in onze werkplaats. Eventuele transportkosten komen voor rekening van de cliënt.
11.5. Garantie-aanspraken gelden niet indien;
– de cliënt wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere als bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, of naar ons oordeel op ondeskundige/onoorbare wijze is behandeld of onderhouden.
– gebreken of storingen zijn ontstaan door van buiten komende oorzaken als kortsluiting, onjuiste netspanning, onjuiste werkomgeving.
11.6. Garantie-aanspraken bestaan slechts in het kosteloos herstellen van eventuele gebreken.
De cliënt heeft geen aanspraak op schadevergoeding of korting en is voorts niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
11.7. Aanspraken op garantie verlenende cliënt niet het recht zijn betalingsverplichtingen te beëindigen De cliënt die zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, kan zijn garantie-aanspraken niet geldend maken.

12. ANNULERING

12.1. Indien de cliënt tussentijds de opdracht wenst in te trekken, is deze verplicht tot betaling van een annuleringsvergoeding aan ons van 25% van de overeengekomen prijs verbonden aan de opdracht.
Wordt de opdracht geannuleerd terwijl met de uitvoering daarvan reeds is aangevangen, dan is de cliënt gehouden tot betaling van 100% van de overeengekomen prijs.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

13.1. Afbeeldingen en bescheiden van technische aard, zoals ontwerpen, documentatie etc., blijven ons eigendom.
Zij dienen op ons verzoek door de cliënt franco te worden geretourneerd en mogen nimmer publiek worden gemaakt of aan derden worden overgedragen.
13.2. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de cliënt uit welke hoofde ook jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de cliënt met inbegrip van rente en kosten.
13.3. Ingeval van niet betaling, aanvraag van surseance, faillissement, of liquidatie van zaken van de cliënt, ingeval van diens overlijden, hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de orde of het gedeelte daarvan , dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventuele reeds betaalde , doch onverminderd onze rechten om schadevergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering die wij ten laste van de wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.
13.4 De door ons geleverde onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen mogen , zolang de nakoming van de betalingsverplichtingen niet heeft plaatsgevonden, noch worden door verkocht , geleverd of door derden worden gebruikt, noch mogen deze goederen als onderpand worden gegeven of strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde, tenzij zulks geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de cliënt.
13.5. Overtreding van bovenstaande bepaling, verplicht de cliënt de door hem ontvangen penningen aan ons te doen te voldoen, dan wel de hieruit voortvloeiende vordering(en) aan ons over te dragen, bij gebreken waarvan de cliënt een boete van f.1000,– aan ons verbeurt voor elke dag dat die voldoening der penningen c.q. de overdracht van de vordering(en) achterwege blijft.

14. SERVICE CONTRACTEN.

14.1. Service contracten worden aangegaan voor een nader overeen te komen termijn. Gedurende deze periode worden de goederen, waarvoor zulk een contract werd opgemaakt, door ons onderhouden.
14.2. Indien noodzakelijke reparaties niet ter plaatse kunnen worden uitgevoerd, zal reparatie in onze werkplaats geschieden.
14.3. Indien het herstel niet binnen een termijn van 24 werkuren te verwezenlijken is, zal aan de betreffende cliënt vervangende apparatuur ter beschikking worden gesteld.
14.4. Beschadigingen aan de geleverde goederen, welke het gevolg zijn van handelingen en/of omstandigheden als bedoeld in art. 11.5. vallen buiten het contract en zullen apart worden berekend.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM.

15.1. Op door ons geleverde apparatuur en software behouden wij ons de intellectuele eigendom voor.
15.2. Ten aanzien van de door ons vervaardigde en geleverde software en manuals behouden wij ons tevens het volledig auteursrecht voor.
De cliënt garandeert geen duplicaten te maken, anders dan voor eigen gebruik.

16. RECLAMES.

16.1. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen of onderdelen daarvan te vervangen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig ander recht kan doen gelden.
16.2. Reclame terzake van verborgen gebreken dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend binnen 5 dagen na factuurdatum.
16.4. Te laat ingediende reclames worden niet meer in behandeling genomen.
16.5. De cliënt kan zich door het indienen van reclames niet van zijn betalingsverplichtingen ontheven achten.

17. RETOURZENDING.

17.1. Retournering van het door ons geleverde kan slecht geschieden na onze schriftelijke toestemming onder ons te bepalen condities.

18.TOEPASSELIJK RECHT.

18.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing, met uitzondering van de EENVORMIGE WET INZAKE DE INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE ZAKEN (WET VAN 15 DECEMBER 1971 S 780.

19. GESCHILLEN.

19.1. Alle geschillen voortvloeiend ui of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de desbetreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zullen worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage of door de bevoegde rechter van de woon/vestigingsplaats van de cliënt, waarbij nadrukkelijk tussen ons en de cliënt geldt dat geschillen terzake van geldvorderingen en binnen de absolute competentiegrens van de kantonrechter te alle tijde aan de kantonrechter zullen worden voorgelegd, zulks met uitsluiting van alle andere rechtsprekende instanties.

20. SPECIFICATIES.

20.1. Alle goederen en diensten worden door ons geleverd overeenkomstig de uitvoering en specificaties zoals deze golden ten tijde van de aanbieding.
20.2. Wij houden ons het recht voor, zonder voorafgaande mededeling aan de cliënt verandering aan te brengen in de uitvoering of specificaties, een en ander voorzover dit geen wezenlijke invloed heeft op het functioneren van de goederen.

21. INSTALLATIE.

21.1. Tenzij anders is overeengekomen worden de door ons geleverde goederen ook op het in opdracht opgegeven adres door ons geïnstalleerd en daarvoor gebruikte installatiematerialen zijn voor rekening van de cliënt.
21.2. De cliënt dient er voor zijn rekening zorg voor te dragen dat de plaats van installatie tijdig voor de verwachte installatiedatum in gereedheid is gebracht en dat alle vereiste voorzieningen aanwezig zijn.
21.3. De cliënt dient er voor te zorgen dat alle voor uitvoering van de installatie benodigde gegevens en/of vergunningen aanwezig zijn op de verwachte installatiedatum en dat de installatiewerkzaamheden ongestoord kunnen worden uitgevoerd.
21.4. De cliënt draagt er zorg voor dat wij bij de uitvoering van de installatie kunnen beschikken over water, gas, electriciteit, verwarming, verlichting etc. ,etc, etc., die wij voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig hebben.
21.5. Alle kosten verbonden aan bovenbedoelde voorzieningen zijn voor rekening van de cliënt, evenals de kosten die voor ons ontstaan doordat de cliënt niet of niet tijdig voldoet aan bovenomschreven verplichtingen.

22. RISICO.

22.1. Zodra goederen zijn geleverd bij de cliënt gaat het risico voor beschadigen, verlies of tenietgaan daarvan over de cliënt.

23. VERHUUR.

23.1. Bij het aangaan van de huurovereenkomst wordt de huurtermijn schriftelijk vastgesteld.
De cliënt is verplicht er voor te zorgen dat de goederen uiterlijk op de dag dat de huurovereenkomst eindigt bij ons terug zijn, tenzij voordien door de cliënt een verlenging hem door ons is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze voorwaarden.
23.2. De huurovereenkomst wordt aangegaan tegen het tarief zoals in de overeenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.
23.3. Indien de goederen niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, termijn in ons bezit zijn, hebben wij het recht tot onmiddellijke terugname van de goederen onverminderd ons recht tot het vorderen van schadevergoeding, waaronder winstderving, ontstaan als gevolg van het te laat in ons bezit zijn der goederen.
23.4. Betaling dient te geschieden direct na verval van de huurtermijn, tenzij anders is overeengekomen. De artikelen van paragraaf 9 zijn van toepassing. Wij zijn gerechtigd vooruitbetaling en/of een waarborgsom van de cliënt te verlangen, welke strekt tot verhaal van de huursom, alsmede tot verhaal van de kosten en schade tot betaling waarvan de cliënt is gehouden.
23.5. Cliënt dient ervoor te zorgen, dat de goederen op behoorlijke wijze worden behandeld en gebruikt overeenkomstig hun bestemming.
23.6. Wij garanderen dat de goederen ten tijde van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeren. Cliënt is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van de gehuurde goederen, alsmede voor de hiervoor door ons te maken kosten tot reparatie of vervanging, alsmede voor mogelijke winstderving onzerzijds, als gevolg van het gemis van de goederen, een en ander voor zover deze schade en kosten niet worden gedekt door onze verzekeringsassuradeuren.
23.7. Wij zijn gerechtigd de huurovereenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke interventie, te beëindigen weer in het bezit van de goederen te stellen, indien blijkt dat de cliënt zijn verplichtingen niet nakomt en wanneer er zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmee wij bij de aanvang van de huur niet op de hoogte waren, alsmede bij overlijden of onder curatelenstellingde cliënt, aanvraag van surseance van betaling of faillissement, dan wel bij beslag op de goederen door derde.
23.8. De verhuurde goederen blijven immer ons eigendom. De goederen mogen nimmer worden doorverkocht, geleverd, of door derde worden gebruikt of strekken tot zekerheid voor vordering van een derde.